آدرس دفتر مرکزی:

بابل – خیابان فلسطین – میدان انتفاضه – ساختمان جاجینگ

تلفن تماس:

۰۹۱۱۳۱۶۶۷۰۶
۰۱۱۳۲۲۹۱۵۸۳

شبکه های اجنماعی: